CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FORD BGD 125 HÃNG BIUGED

  • Cốc Ford cup được sản xuất theo tiên chuẩn ASTM D1200, D333, D365
  • Cốc Ford được sử dụng để đo độ nhớt của mực, sơn và các loại chất phủ.
Created with Visual Composer
X