CỐC KIỂM TRA ĐỘ THẤM PAYNE HÃNG BEVS 1122

Dụng cụ này được sử dụng để xác định độ thẩm thấu của màng sơn, vecni, sơn phủ, hệ thống sơn phủ và các sản phẩm liên quan, nó bao gồm cốc nhôm, vòng đệm và nắp vòng ren.

Created with Visual Composer
X